CAT - CAST
A l’escola respectem la llengua materna de cada nen/a, tot i que l’idioma predominant serà el català. Creiem que el coneixement de la llengua anglesa és imprescindible avui en dia i que l’inici del seu aprenentatge en edats primerenques és del tot recomanable. Així doncs, introduirem els nostres alumnes a l’estudi d’aquesta llengua estrangera a partir dels seus primers mesos de vida i farem a partir de P.1 mitja hora diària d’activitats en anglès.

Seguirem moltes de les tradicions catalanes, incorporant també algunes celebracions anglosaxones.

Optem clarament per ser una escola inclussiva, per la integració dels alumnes amb dificultats. Ens declarem oberts a qualsevol situació d’integració, sempre i quan tinguem els mitjans reals per fer-ho amb dignitat.

La sostenibilitat és un dels punts destacats de la ideologia del centre. El foment del reciclatge, l’estalvi d’energia i aigua i en l’ús de paper i altres materials, el joc a partir d’elements de la natura, material reutilitzat i joguines de fusta són algunes de les actuacions que ho demostren. Les nostres accions aniran encaminades mica en mica a un major equilibri entre home i natura. Per acostar-los-hi, cada classe tindrà un petit animal al seu càrrec i entre tots tindrem cura de l’hort escolar. Això els servirà per comprendre els processos naturals i adquirir responsabilitat envers el nostre hàbitat.

En un món com l’actual, en què tot esta cada cop més interconnectat, considerem que cal donar a l’educació un enfocament internacionalista, sense oblidar la conservació i l’estima per a les tradicions i cultura popular. Ens agradaria, doncs, que els nens i nenes comencessin a adquirir una consciència global del món on vivim. A P.2, amb el projecte “Cultura i actualitat”, els alumnes entraran en contacte amb diferents realitats culturals.

L’educació en valors, que considerem bàsica per a un ple desenvolupament de la persona, es treballarà lògicament de manera transversal en totes les activitats i espais de l’escola, però també de manera específica a P.2, utilitzant com a recurs els contes populars. Els valors que treballem no són un fet aïllat, fruit d’una intenció educativa, sinó que constituieixen la base de la nostra escola. Alguns dels valors que impregnen la nostra institució són el civisme, la ciutadania, l’autoestima i l’autoconfiança, la generositat i l’altruïsme, la paciència, el respecte, l’empatia, el treball i l’esforç, prioritzant la col.laboració i el fet de compartir per davant de l’esperit de competència, entre d’altres. Aquests valors han de ser integrats per tots, grans i petits; els hem triat i cal que els practiquem i els interioritzem, fent-los patents en les nostres accions diàries.

Un dels trets distintius de la nostra institució és la nostra filosofia basada en “l’educació lenta”. Reivindiquem la paciència i el gaudi de les activitats per reduir aquesta pressa generalitzada que ens envolta. Malgrat tenim un horari que ens ajuda a organitzar-nos i a distribuir espais i temps, ens hem proposat que sigui el ritme dels nens qui marqui el ritme del centre. Si triguem més a dinar o dormim més estona de la planificada, no passa res. La flexibilitat és tan important com la planificació.

twitter instagram