CAT - CAST
> Ajudar al desenvolupament personal del nen
> Posar especial atenció en l’adquisició de bons hàbits d’higiène i salut personal, d’ordre i respecte envers els altres;
> Potenciar l’autonomia
> Fomentar l’autoestima i l’autoconfiança.
Els infants no tenen fre, són com esponges. S’ha d’aprofitar la seva gran plasticitat, donar-los els màxims estímuls i obrir-los les portes a múltiples àmbits i coneixements, llenguatges i metodologies. Volem donar als infants l’educació globalitzadora que predicava Decroly, situant-los davant la realitat amb tota la seva complexitat.

Tenint en compte que l’escola bressol és el seu primer contacte autònom amb el món exterior a allò familiar, ens sentim amb la necessitat de presentar-los un ampli ventall d’oportunitats, vivències i sensacions perquè vegin aquest món que els envolta com quelcom positiu i ric. Volem despertar-los la curiositat per saber, convidar-los a aprendre a aprendre veient, fent i equivocant-se.

És important que els nens i nenes aprenguin a fer un bon ús de la llibertat i conèixer-ne els límits. Per una banda cal respectar unes normes, acceptar un “contracte social” que fa possible la convivència i que no és sempre fàcil de fer comprendre a la infància. Paral.lelament, cal saber-nos lliures i aprendre a fer un bon ús de la nostra llibertat.

A l’escola atenem progressivament el desenvolupament afectiu dels nens, el seu moviment i els seus hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i el llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del medi on viuen. A més a més facilitem que els nens i nenes elaborin una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos i adquireixin autonomia personal.

Volem, en resum, una educació integral dels infants.

twitter instagram